HOME (strona domowa)

Free Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.pl

ON THE LAND (na lądzie)

Free Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.pl

ON THE WATER (na wodzie)

Free Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.pl

IN THE SKY (w powietrzu)

Free Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.pl

ON THE AIRWAVES (na falach eteru)

Free Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.pl

GUIDE (poradnik)

Free Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.pl

I.C.E. (ICE)

Free Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.pl

PARTICIPANTS / DIRECTORY (uczestnicy)

Free Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.pl

RULES (zasady)

Free Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.pl

CONTACT (kontakt)

Free Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.pl

FORUM (forum)

Free Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.pl

CHAT (czat)

Free Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Hunters Poland

&

Adventure Seekers

ZASADA nr 1

ZASADA nr 2

ZASADA nr 3

ZASADA nr 4

ZASADA nr 5

ZASADA nr 6

ZASADA nr 7

ZASADA nr 8

ZASADA nr 9

ZASADA nr 10

ZASADA nr 11

ZASADA nr 12

ZASADA nr 13

ZASADA nr 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.plFREE HUNTERS POLAND & ADVENTURE SEEKERS

Free Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.plFOXTROT HOTELFree Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.pl

POLSKA GRUPA RADIOWA dx KF i CB

27.150 MHz AM kanał 16 / 27.370 MHz USB dx kanał 37

ZASADY

FREE HUNTERS POLAND & ADVENTURE SEEKERS

Polska Grupa Radiowa KF i CB Foxtrot Hotel

Free Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.plZasada nr 1
Free Hunters Poland & Adventure Seekers Polska Grupa Radiowa KF i CB Foxtrot Hotel jest nieformalną grupą przyjaciół tworzoną przez ludzi aktywnych w przestrzeni pozazawodowej dla których łączność radiowa jest narzędziem nawiązywania i podtrzymywania przyjaźni, wymiany informacji hobbystycznych, rozrywki, podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz niesienia pomocy potrzebującym.

Zasada nr 2
Wszelkie działania podejmowane przez Grupę Free Hunters Poland & Adventure Seekers mają charakter niekomercyjny, a niesiona pomoc jest bezinteresowna. Członkowie Grupy, na miarę swoich indywidualnych możliwości angażują się w świadczenie pomocy na rzecz osób obcych, szczególnie w nagłych wypadkach i klęskach żywiołowych.

Zasada nr 3
Grupa Free Hunters Poland & Adventure Seekers nie posiada określonej siedziby oraz kierownictwa. Dla sprawnego działania, w uzasadnionych przypadkach,  spośród członków grupy powołuje się koordynatorów stałych lub czasowych, którzy organizują realizację przedsięwzięć.  

We wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach w których bezpieczeństwo i sprawność działania zgodnie ze zwyczajem, prawem lub rozsądkiem wymaga zarządzania jednoosobowego, członkowie Grupy wybierają spośród siebie koordynatora, któremu się podporządkowują na czas realizacji przedsięwzięcia.

Zasada nr 4
Członkostwo w Grupie  Free Hunters Poland & Adventure Seekers otrzymuje się na wniosek trzech dotychczasowych uczestników Grupy w ten sposób, że rekomendują oni kandydata pozostałym. W dniu podania do publicznej wiadomości jego imienia na stronie internetowej www.freehunters.pl z informacją, że jest on kandydatem, rozpoczyna się okres stażu w którym, kandydatura może zostać odrzucona sprzeciwem choćby jednego dotychczasowego członka Grupy.

Zasada nr 5
Kandydat ubiegający się o przystąpienie do Free Hunters Poland & Adventure Seekers wobec kandydatury którego nie wniesiono sprzeciwu przez okres 90-ciu dni od daty publikacji informacji o rozpoczęciu stażu, staje się pełnoprawnym członkiem Grupy i otrzymuje kolejny wolny numer członkowski.

Zasada nr 6
Na wniosek uczestnika Free Hunters Poland & Adventure Seekers, zostaje wydana legitymacja członkowska poświadczająca jego uczestnictwo w Grupie z informacjami podnoszącymi bezpieczeństwo osobiste. Dla wydania legitymacji, zainteresowana osoba dostarcza zdjęcie oraz udziela informacji o swoim imieniu, nazwisku, numerze Pesel, grupie krwi oraz nieobowiązkowo o ewentualnej chorobie, np. cukrzycy, epilepsji, czy innej i numerze telefonu osoby bliskiej. Legitymacja zawiera ponadto w językach polskim i angielskim krótką informację o Grupie oraz prośbę o pomoc jej posiadaczowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie.

Zasada nr 7
Członkostwo we Free Hunters Poland & Adventure Seekers ustaje w wyniku jednostronnego oświadczenia osoby deklarującej wystąpienie z Grupy lub na wniosek minimum jednego członka Grupy zgłaszającego obszerne uzasadnienie  wskazujące na działalność na szkodę Grupy osoby o której usunięcie występuje.

Osoba taka zostaje wykluczona z grona Free Hunters Poland & Adventure Seekers w wyniku poparcia wniosku przez większość jej członków prawidłowo zawiadomionych i chcących się wypowiedzieć w sprawie.

Śmierć członka Grupy nie powoduje usunięcia o nim informacji z listy członkowskiej.

Zasada nr 8
Uzgodnienia dotyczące spraw bieżących Free Hunters Poland & Adventure Seekers są realizowane poprzez kontakt członków Grupy wszelkimi możliwymi sposobami odpowiednimi dla załatwienia danej sprawy. Oficjalne zawiadomienia są wysyłane na adres poczty elektronicznej podanej w tym celu przez członka Grupy. Wiadomość prawidłowo wysłaną uważa się za doręczoną. Każdy członek Grupy udostępnia swój adres e-mail pozostałym.

Zasada nr 9
Sprawy najwyższej wagi rozstrzyga w Grupie Wiec, który jest zgromadzeniem wszystkich prawidłowo zawiadomionych i przybyłych osobiście na spotkanie pełnoprawnych uczestników Free Hunters Poland & Adventure Seekers, chcących wziąć w nim udział. Decyzje zapadają jednogłośnie. Sprawy sporne są zostawiane na koniec spotkania jako oddzielny punkt obrad.

Wszystkie kwestie sporne są wyjaśniane na jednym posiedzeniu bez względu na konieczny czas dla podjęcia ostatecznej decyzji. Osoba, która opuszcza posiedzenie traci prawo wypowiadania się w sprawie w której przerwała uczestnictwo. Nie przerywa uczestnictwa opuszczenie obrad w czasie przerwy ogłoszonej dla wszystkich uczestników.

Obrady trwają do czasu ustalenia wspólnego stanowiska przez uczestników, którzy zachowali prawo głosu. Świadkami obrad mogą być wszyscy członkowie Grupy, także nie mający prawa wypowiedzi w rozpatrywanej sprawie.

Zasada nr 10
Żadne spory wewnętrzne nie są rozstrzygane w sposób publiczny, dostępny dla osób nie będących członkami lub kandydatami Free Hunters Poland & Adventure Seekers. W szczególności dotyczy to łączności radiowej, forów internetowych, czatów i wszelkich innych wystąpień na forum szerszym niż grupowe.

Kwestie sporne nie są rozstrzygane podczas spotkań uroczystych oraz wspólnych wyjazdów, wypraw oraz akcji o specjalnym charakterze, o ile spór nie dotyczy bezpośrednio realizowanego aktualnie działania.

Zasada nr 11
W łączności radiowej oraz innych wystąpieniach publicznych członkowie Free Hunters Poland & Adventure Seekers w imieniu Grupy nie wypowiadają na tematy polityczne, religijne, światopoglądowe, rasowe i etniczne w sposób któryby kwestionował, dyskryminował lub dyskredytował odmienne poglądy innych ludzi.

Zasada 12
Wszelkie działania na rzecz Free Hunters Poland & Adventure Seekers oraz na rzecz innych osób świadczone przez członków Grupy mają charakter społeczny i nieodpłatny.

Za wszelkie popełnione czyny, w tym błędy i naruszenia prawa odpowiedzialność ponosi osobiście osoba dopuszczająca się ich.

Zasada 13
W sprawach nieuregulowanych powyższymi zasadami obowiązuje zdrowy rozsądek, przyjęty obyczaj oraz przepisy prawa.

Zasada 14
Członkiem Free Hunters Poland & Adventure Seekers może być wyłącznie osoba o nienagannej moralności szanująca wymienione zasady.

 

FREE HUNTERS POLAND & ADVENTURE SEEKERS

Polish Radio dx Group HF and CB

FOXTROT HOTEL

CB-radio Club

STRONA GŁÓWNA

Free Hunters Poland & Adventure Seekers
Polish Radio dx Group HF and CB
FOXTROT HOTEL

Polska Grupa Radiowa dx KF i CB
www.freehunters.pl